Solliciteer

De onderhandelingen voor de CAO Sport 2014 zijn afgerond. Zoals u weet zijn cao-partijen eind 2011 een vierjarig Sociaal Contract overeengekomen, inhoudende dat ieder jaar 2,0% loonruimte beschikbaar is en 0,2% van de loonsom wordt gestort in ‘Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport’. Aan het Sociaal Contract is een Ontwikkelagenda gekoppeld om de gewenste modernisering van de CAO Sport daadwerkelijk te realiseren. Binnen dit kader hebben cao-partijen voor de CAO Sport 2014 afgesproken dat de salarisschalen met 1,0% worden verhoogd, de eindejaarsuitkering wordt opgehoogd naar € 300 en de vergoeding voor de aanvullende ziektekostenverzekering stijgt naar € 23.

Sociaal Contract
Binnen de beschikbare loonruimte van 2,0% is de effectieve lastenverzwaring van werkgevers opgenomen en voor 2014 vastgesteld op 0,65%. In de berekeningen zijn meegenomen de stijging van de werkgeverslasten van de WW voor het Algemeen werkloosheidsfonds, de stijging van de gedifferentieerde Werkhervattingskaspremie en de stijging van de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds, maar ook de daling van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en de daling van de WW-sectorpremie. De pensioenpremie blijft in 2014 ongewijzigd.

KNVB
Cao-partijen maken ieder jaar kleine stappen om toe te werken naar één loongebouw voor de CAO Sport. Ook voor 2014 bestaat de wens om dit verschil te verkleinen. Per 1 januari 2014 worden om die reden geen afspraken gemaakt over de verhoging van de salarisschalen van de KNVB. Er komt een separaat overleg tussen KNVB en vakorganisaties om te spreken over de salarisschalen van en werkzekerheid binnen de KNVB. Mocht dit overleg voor 1 april 2014 niet tot overeenstemming leiden dan verplichten cao-partijen zich tot nieuw overleg.

Samen Presteren I
In het Sociaal Contract is ook overeengekomen dat werkgevers ieder jaar 0,2% van de loonruimte storten in ‘Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport’. In de afgelopen periode heeft het fonds zich aan u gepresenteerd. In 2014 zal het fonds haar eigen website lanceren, sturing gaan geven aan de uitwerking van de verschillende cao-projecten en concrete ondersteuning aan uw organisatie bieden. Zo kunt u onder andere gebruik maken van het Sport Mobiliteit Centrum, een fiscalist voor ondersteuning bij de invoering van de werkkostenregeling en het goed inregelen van de kleine dienstverbanden, maar wordt ook een workshop aangeboden voor Hét Nieuwe Gesprek.

Bijlagen
Op de website van werkgeversindesport van het onderhandelaarsakkoord, de salarisschalen voor 2014 en de cao-krant. In deze uitgave geven we uitleg over ‘Samen Presteren’, de resultaten van het afgelopen jaar, de werkafspraken voor komend jaar en de uitkomst van het cao-overleg.

Bron: Werkgeversindesport.nl