Solliciteer

Het nieuwe kabinet, gevormd door de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, is vrijdag 6 oktober 2017 tot een regeerakkoord gekomen. De partijleiders hebben het regeerakkoord aan hun achterban voorgelegd en het nieuwe kabinet presenteerde haar plannen op 10 oktober 2017.

Sportservice Noord-Brabant zet de belangrijkste punten op een rij:

Ontslagrecht
Het nieuwe kabinet wil maatregelen treffen om het ontslagrecht te versoepelen. In ieder geval zullen er meer gerechtvaardigde redenen komen voor ontslag. Dat betekent dat de werkgever meer redenen kan aandragen om tot ontslag over te gaan.

Ketenregeling
Daarnaast zal de ketenregeling worden gewijzigd. Pas na drie jaar hoeft een werkgever een werknemer vast in dienst te nemen, waar nu met ingang van de Wwz twee jaar wordt gehanteerd.

Proeftijd
De regels omtrent de proeftijd zullen ook worden gewijzigd. Bij aanname van een werknemer voor onbepaalde tijd mag een proeftijd van vijf maanden worden overeengekomen. Bij een arbeidsovereenkomst met een duur langer dan twee jaar mag een proeftijd worden aangegaan van drie maanden. Onder de huidige regels is de maximale proeftijd twee maanden.

Ontslagvergoeding
Ten slotte gaan er wijzigingen plaatsvinden voor wat betreft de ontslagvergoeding. Waar werknemers nu na een dienstverband van minimaal twee jaar aanspraak kunnen maken op de transitievergoeding, zal dat straks vanaf dag één van de indiensttreding gelden. Daarbij gaat de ontslagvergoeding omhoog; deze kan tot wel de helft hoger worden dan nu het geval is. Dat betekent ook dat het huidige maximum van de transitievergoeding (€ 77.000) niet meer zal gelden.

Loondoorbetaling bij ziekte
Om werkgevers te stimuleren om sneller werknemers in vaste dienst te nemen, vinden er ook wijzigingen plaats in het kader van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Voor kleine werkgevers zou een loondoorbetalingsplicht van één jaar gaan gelden. Wat precies onder kleine werkgevers wordt verstaan is nog niet helemaal duidelijk, maar gesproken wordt van een werkgever met 20 tot 25 werknemers. Voor de werknemers verandert hiermee vrijwel niets; het tweede ziektejaar zal immers ook het loon worden doorbetaald, maar dan middels een collectieve regeling. In de CAO Sport (geldig tot 31 december 2018) is loondoorbetaling bij ziekte in artikel 23 uiteengezet.

Vaderschapsverlof
De regels omtrent vaderschapsverlof worden uitgebreid. Nieuwe vaders mogen vanaf 2019 langer met vaderschapsverlof gaan, namelijk vijf dagen in plaats van twee. Daarnaast zal hen de mogelijkheid worden geboden om nog vijf weken aanvullend verlof op te nemen, waarin zij nog 70 procent van het salaris zullen ontvangen. Deze aanvullende mogelijkheid zal in 2020 worden ingevoerd.

Adoptie- en pleegzorgverlof
Het adoptie- en pleegzorgverlof wordt verruimd van vier naar zes weken.

ZZP’ers
Ook de huidige regels voor ZZP’ers worden aangepakt. Het nieuwe kabinet wenst de nog maar jonge Wet DBA te vervangen door een alternatieve regeling, om meer handvatten te geven bij het vaststellen van de arbeidsrelatie. In plaats daarvan zal een soort ‘opdrachtgeversverklaring’ komen, die opdrachtgevers voor aanvang van de opdracht via een online tool kunnen invullen. Hiermee zullen ook de huidige modelcontracten komen te vervallen.

Minimumtarief
Verder wil het kabinet een minimumtarief voor ZZP’ers vaststellen. Volgens de maatregelen in het regeerakkoord zouden ZZP’ers in ieder geval 125 procent van het wettelijk minimumloon moeten verdienen. Wanneer dit minimale uurtarief niet wordt gehanteerd, zal de arbeidsrelatie als die van de werknemer worden beschouwd en gelden voor deze dienstbetrekking alle arbeidsrechtelijke regels.

Sport
Voor de sport wordt structureel 25 miljoen vrijgemaakt. Het doel is onder andere om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Daar hoort ook diversiteit in de samenstelling van sportorganisaties bij, net zoals de ontwikkeling van open sportclubs in wijken en een laagdrempelige toegang voor kinderen. Voor het versterken van de positie van de sportbonden trekt het kabinet structureel 10 miljoen euro uit. De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties wordt daarnaast verlengd. Ook verdubbelt het kabinet de in 2016 afgesproken structurele intensivering voor de topsport van 10 miljoen euro per jaar naar 20 miljoen om meer kansen te bieden aan de Olympische en Paralympische teams.

Meer informatie
Op de website www.kabinetsformatie2017.nl staat meer informatie en kunt u het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ downloaden.

SSNB Personeelsdiensten
Deze plannen kunnen invloed hebben op de uitvoering van het werkgeverschap dat u mogelijk aan ons uitbesteedt. Mocht dit het geval zijn dan houden wij u hierover op de hoogte.

Bron: www.sportwerkgever.nl