Solliciteer

NOC*NSF, Calibris KVLO en het HSO (voorheen ALODO) hebben eind maart 2014 de Arbeidsmarktmonitor Sport 2013 uitgebracht. Hierin wordt op een duidelijke en overzichtelijk manier het volume van de arbeidsmarkt sport en bewegen, de uitstroom van SB-gediplomeerden en de groei van de arbeidsmarkt in kaart gebracht. De publieksversie van de monitor zal nog voor het eind van het jaar worden gepubliceerd. Voor het eerst is er in deze monitor ook aandacht voor banen van 0-8 en 8-16 uur. Daarnaast is de afgestudeerden gevraagd of zij een bonds-/branchediploma hebben behaald en of zij een (vrijwillige)nevenfunctie vervullen (of hebben vervuld). 

Aan de monitor hebben ruim 400 werkgevers, meer dan 700 mbo- en hbo-afgestudeerden en bijna 180 alumni van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs deelgenomen. 
In de Arbeidsmarktmonitor Sport 2013 zijn bij afgestudeerden en werkgevers gegevens verzameld over de volgende thema’s: 

  • bij afgestudeerden: gevolgde opleiding(en), uitstroombestemming, loopbaangeschiedenis en baankenmerken (waaronder belang van kerntaken en opleidingseisen);
  • bij werkgevers: omvang en personeelskenmerken, opleidingseisen functies op het gebied van sport en bewegen, vacatures en werving, vervangingsvraag, verwachte verloop van het aantal sport en bewegenfuncties en ontwikkelingen waarmee ze te maken hebben.

Korte samenvatting: 
De Arbeidsmarktmonitor Sport wordt uitgevoerd om na te gaan hoe het staat met de aansluiting tussen de opleidingen op het gebied van sport en bewegen en wat de behoefte is aan gediplomeerden van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Deze vraag is in een aantal deelvragen uiteengelegd. 

Net als in de voorgaande monitor vindt het merendeel van de gediplomeerden een sportgerelateerde baan. Deze banen liggen meestal op het niveau van hun opleiding. Uit de loopbaanontwikkeling van mbo’ers blijkt bovendien dat, naarmate het moment van afstuderen verder terug ligt, het percentage mbo’ers met een baan op hoger opleidingsniveau flink toeneemt. Dat geldt in veel mindere mate ook voor hbo’ers. Het gaat vaak om deeltijdbanen zonder langdurige arbeidsovereenkomsten. Alhoewel in de loopbaan het gemiddeld aantal uren per baan toeneemt, blijft (vooral bij de mbo-gediplomeerden) de omvang van de banen aan de lage kant (gemiddeld 20 tot 25 uren per week).
 
In bijna de helft van de organisaties in de sporteigen sector is de formatie van sport- en bewegenfuncties de afgelopen jaren toegenomen. In de andere sectoren geldt dat voor een derde van de organisaties. Het merendeel van de werkgevers heeft geen moeite om hun vacatures te vervullen. Vergeleken met de vorige monitor zijn de organisaties in de sporteigen sector iets positiever over de verwachte toename in het aantal betaalde medewerkers met een sport- en bewegenfunctie in de komende vijf jaar. Organisaties in de andere sectoren zijn beduidend minder positief. 

>> Klik hier voor de Arbeidsmarktmonitor 2013

>> De expertversie van het rapport 2011 is hier te downloaden 
>> De publieksversie van het rapport is hier te downloaden 
>> Mocht u nog de Arbeidsmartktmonitor 2008 willen nazien, de publieksversie van het rapport 2008 is hier te downloaden (pdf).