Solliciteer

“0.6 FTE”

SportNetwerk B.V.
Amsterdam

Beschrijving:

De zwemverenigingen in Amsterdam werken al sinds langere tijd samen waarbij de verenigingen Het Y, Kon AZ 1870, De Dolfijn en DJK-ZAR op verzoek van alle verenigingen een kernteam/rol vormen. Na diverse gesprekken is de wens uitgesproken om te komen tot het aanstellen van een Coördinator Zwemsport Amsterdam.

De Coördinator Zwemsport Amsterdam is een verbindende, faciliterende en coördinerende professional die namens en in opdracht van besturen van Amsterdam zwemverenigingen, de gemeente Amsterdam en de KNZB functioneert. De Coördinator Zwemsport Amsterdam verbindt intern de onderlinge kracht en mogelijkheden van de zwemverenigingen, faciliteert en coördineert daar waar verenigingen (collectief) aan kwaliteit kunnen winnen en heeft een verbindende rol richting externe stakeholders zoals exploitanten, gemeente en andere organisaties in de stad.

De Coördinator Zwemsport Amsterdam neemt geen taken over van de (besturen van) zwemverenigingen maar neemt initiatieven om collectief winst te boeken en/of het besturen makkelijker te maken. Dit vindt plaats door de samenwerking in het Amsterdamse zwemlandschap intern (onderling) en extern (stakeholders) te verbeteren en het faciliteren van een aantrekkelijk sportklimaat binnen de zwemverenigingen door kennis van de vele ondersteuningsmogelijkheden van de KNZB, de gemeente en sportserviceorganisaties te ontsluiten aan de verenigingen.

Zo is de Coördinator Zwemsport Amsterdam continue bewust van de mogelijkheden voor ondersteuning, subsidies en/of externe samenwerking. Daarnaast ziet de Coördinator Zwemsport Amsterdam de mogelijkheden om effectiever en efficiënter met bestaand badwater om te gaan. De Coördinator Zwemsport Amsterdam heeft oog voor de behoefte van (potentiële georganiseerde) zwemmers in de stad om de instroom en doorstroom gezamenlijk door de verenigingen te verbeteren. Ten slotte ontzorgt de Coördinator Zwemsport Amsterdam bestuurders opdat zij meer ruimte krijgen binnen hun vereniging (echt) te besturen en zorgt via opleidingen/trainingen voor sporttechnisch kader voor het realiseren en in stand houden van een veilig en verantwoord zwemklimaat.

Taken Coördinator Zwemsport Amsterdam

De activiteiten van de Coördinator Zwemsport Amsterdam zijn gericht op het realiseren van vijf doelstellingen:

 1. Het versterken van de samenwerking tussen zwemverenigingen en daarmee de positionering van zwemmen en zwemverenigingen in de stad
 • Zij/hij is het aanspreekpunt voor de besturen van zwemverenigingen t.b.v. samenwerking, afstemming en samen optrekken (doen!) en coördineert de uitvoering opdat verengingen van elkaar kunnen leren en delen (om zich te ontwikkelen)
 • Zij/hij heeft het overzicht van de externe stakeholders in het zwemlandschap en anticipeert op relevante ontwikkelingen, samenwerkingsmogelijkheden en neemt de zwemverenigingen hierin mee
 • Zij/hij is de linking pin naar en continue op de hoogte van ondersteuningsmogelijkheden, subsidie e.d.

NB. Een visie en “positionpaper” van het georganiseerde zwemlandschap kan een bruikbaar instrument zijn om genoemde doelstelling te realiseren.

 1. Het nemen van initiatief opdat zwemverenigingen gezamenlijk de instroom en doorstroom verbeteren opdat meer Amsterdammers gaan en blijven zwemmen
 • Zij/hij bespreekt met de besturen van verenigingen op welke wijze de instroom en doorstroom (van leszwemmen naar lidmaatschap van een zwemvereniging) versterkt kan worden mede door samenwerking, neemt initiatief en verbindt
 • Zij/hij bespreekt met de besturen van verenigingen op welke wijze nieuw zwemaanbod kan worden georganiseerd (meer zwemmers o.b.v. passend aanbod) mede door samenwerking, neemt initiatief en verbindt
 • Zij/hij bespreekt met de besturen van verenigingen een attractieve zwemkalender van evenementen (4-daagse, schoolzwemwedstrijden) en activiteiten (meer kinderen met diploma) om meer zwemmers bekend te laten maken met de verschillende disciplines van de zwemsport
 1. Het verbeteren van het pedagogisch klimaat binnen de zwemverenigingen door trainingen en opleidingen voor technisch kader
 • Zij/hij neemt collectieve initiatieven en coördineert de uitvoering van de bestaande gezamenlijke sporttechnisch opleidingen voor trainers en instructeurs
 • Zij/hij ondersteunt de vrijwilligers coördinatoren om vrijwilligers te coachen, te enthousiasmeren en te waarderen (vrijwilligersbeleid)
 • Zij/hij is de linking-pin naar de belangrijkste medewerkers van de gemeente en/of sportservice t.b.v. aanbod t.b.v. positief sportklimaat
 • Zij/hij neemt collectieve initiatieven en coördineert de uitvoering om effectief en efficiënt met bestaand en nieuw kader om te gaan mede door samenwerking (vereniging doorsnijdend)
 1. Het wegnemen van bestuurlijke “ballast” zoals (leden en financiële) administratie en subsidieaanvragen en – verantwoording
 • Zij/hij kent partijen en zet hen in voor de verenigingen om te ondersteunen bij activiteiten die voorkomen vanuit AVG, VOG, statuten, WBTR en verkent mogelijkheden om financiële- en ledenadministratie efficiënter en effectiever collectief te organiseren
 • Zij/hij kent de mogelijkheden voor het verkrijgen (en verantwoorden van) subsidie en neemt collectieve initiatieven en coördineert de uitvoering hiervan
 1. Het vergroten van aantal uren en effectief gebruik van badwater in de stad(regie) door het samenbrengen van belangrijkste stakeholders, het bepalen van gezamenlijk startpunt en i.s.m. experts ontwikkelen van visie en samenwerking op gebied van badwater
 • Zij/hij neemt initiatief om afstemming en samenwerking met stakeholders (exploitanten, gemeente, verenigingen) te ontwikkelen en/of te verbeteren
 • Zij/hij neemt initiatief en coördineert de uitvoering van een effectief en efficiënt gebruik van bestaand badwater door de zwemverenigingen i.s.m. de KNZB
 • Zij/hij agendeert haar bevinden over het gebruik van badwater in collectief overleg van de zwemverenigingen en adviseert over het optimaliseren van het gebruik/benutting van badwater i.s.m. de KNZB

NB. Een analyse en “position-paper” van de stand van zaken van het badwater in de stad is een bruikbaar instrument zijn om genoemde doelstelling te realiseren.

De Coördinator Zwemsport Amsterdam beschikt over de volgende kennis, vaardigheden, attitude en beroepsvereisten:

Kennis

 • Is bekend met (of bereid zijn zich hierin te verdiepen) de cultuur en verhoudingen in de (Amsterdamse) zwemwereld en is bekend met het functioneren van de gemeente en KNZB
 • Is bekend met (of bereid zijn zich hierin te verdiepen) het onderscheid en de raakvlakken tussen verbinden, coördineren en uitvoeren
 • Is vertrouwd met het werken met verenigingsbesturen: weet hoe besturen functioneren en hoe deze best gefaciliteerd kunnen worden;
 • Kent het verschil tussen de formele en informele organisatie van zwemverenigingen en kan hiermee omgaan en is in staat succesvolle interventies te doen

Vaardigheden

 • Kan faciliteren en verbinden naar verschillende verenigingen
 • Kan zelfstandig werken binnen afgesproken kaders en afspraken – heeft hierbinnen een flexibele proactieve werkhouding
 • Ziet de impact van menselijke relaties op een proces en kan dit hanteren
 • Kan actief luisteren
 • Goede communicatieve vaardigheden in zowel woord als geschrift

Attitudes

 • Is op samenwerking, facilitering en verbinding gericht (boven uitvoering)
 • Neemt initiatief, toont betrokkenheid en is gedreven;
 • Heeft een open houding, kan actief luisteren en doorvragen naar achterliggende drijfveren
 • Heeft een positieve grondhouding en is enthousiast
 • Is open en eerlijk;

Beroepsvereisten

 • Hbo-opleiding (b.v. sportkunde of een ander studie waarbij organiseren belangrijk is)
 • Ruime werkervaring (bijvoorbeeld 5 jaar) in coördinerende, verbindende en/of organiserende functie
 • Aantoonbare ervaring met het doen van vrijwilligerswerk, bij voorkeur in de zwemwereld

Overige informatie

 • Op maandag 30 januari en donderdag 2 februari 2023 (19.00 – 22.00 uur) vinden de sollicitatiegesprekken plaats in Amsterdam
 • Salaris indicatie; schaal 9 CAO sportverenigingen
 • De vorm van de sollicitatie (brief, filmpje, PowerPoint, e.d.) is vrij, graag een duidelijke beschrijving en onderbouwing waarom deze functie je op het lijf geschreven is
 • Nadere info en/of sollicitatie richten voor 8 januari 2023 aan de secretaris van de sollicitatiecommissie: hans.vanegdom@back2basics.nl

Gegevens:

Locatie: Amsterdam

Functie groep: Zwembadbranche

Type: vacancy

Specialiteit: Teamleider

Ref nr: 128846

Contactpersoon:

Naam: Sander Fonville

Email: sander@sportscoutz.nl

Tel: +31652520346

Solliciteer