Solliciteer

KNGU
Beekbergen

Beschrijving:

Vacature: bestuursleden KNGU Bondsbestuur

Meer mensen laten bewegen èn laten genieten van de gymsport. Dat is het doel van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De KNGU zet zich in voor een kwaliteitsvolle en vernieuwende producten en dienstverlening naar clubs, sporters, ouders, fans en alle andere betrokkenen binnen de gymsport. Het realiseren van een cultuurverandering binnen de gymsport is een actuele en belangrijke doelstelling, voor zowel de korte als lange termijn.

Het Bondsbestuur van de KNGU bestuurt op afstand en is verantwoordelijk voor het strategische beleid. In het Bondsbestuur komen twee posities vacant.

De KNGU is daarom op zoek naar:

            1 Algemeen Bestuurslid – governance, veilige sport en integriteit

            1 Algemeen Bestuurslid – talentontwikkeling en topsport

De functie van algemeen bestuurslid vraagt over het algemeen een tijdsinvestering van gemiddeld 2 uur per week (indicatief) en is onbezoldigd.

Over de KNGU
De KNGU is de oudste sportbond van Nederland. Al meer dan150 jaar houden we ons bezig met een leven lang bewegen. Van gym, turnen, freerunning tot urban dance, jazzdans, trampoline- en groepsspringen. Van amateursport tot topsport. Voor jong en oud. We laten ons inspireren door onze olympische sporthelden. En koesteren ons paradepaardje het nijntje Beweegdiploma. Onder de vlag van Dutch Gymnastics werken we samen met ruim 275.000 sporters, 1.000.000 fans, ruim 900 clubbesturen en 5000 coaches en trainers aan een plezierige en veilige sportomgeving.

 

De rol van het Bondsbestuur
Het bestuursmodel van de KNGU is in 2019 vernieuwd en gaat uit van een strategisch opererend Bondsbestuur, dat erop toeziet dat de directie (met een vergaand mandaat) binnen de gestelde kaders, de gestelde doelen uit het jaarplan waarmaakt. De Bondsraad fungeert als toezichthouder en waarborgt dat het Bondsbestuur opereert op basis van een heldere, door de leden gedragen prioriteitsstelling.

Het Bondsbestuur van de KNGU bestaat uit maximaal zeven bestuursleden, te weten een voorzitter, penningmeester en algemene bestuursleden. Het bestuur functioneert in al haar facetten als collegiaal team, met een collectieve verantwoordelijkheid naar elkaar en de KNGU, zowel intern als extern. Er is gekozen een bestuur te vormen van vijf bestuursleden, passend bij de omvang van de organisatie en het bestuursmodel.

De leden van het Bondsbestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk en hebben binnen het geheel een eigen portefeuille, passend bij individuele competenties en interesses.
Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is onverenigbaar met het bekleden van een andere functie binnen de KNGU.

Algemene profielschets bestuurslid KNGU
De ideale kandidaat-bestuurder:

  • heeft affiniteit met sport en/of de gymsport, en een visie op sport in relatie tot actuele maatschappelijke ontwikkelingen waaronder de cultuurverandering
  • heeft ruime bestuurlijke ervaring, gericht op beleids- en koersbepaling en bewaking
  • beschikt over analytisch vermogen, kan complexe vraagstukken ontleden en helder communiceren
  • is daadkrachtig en besluitvaardig, met gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht
  • is generalist, met bij voorkeur specifieke en specialistische kennis (zie portefeuille)
  • is in staat om ‘te besturen op hoofdlijnen’ en daarbij professionele ruimte te geven aan de directeur (volgens het directiestatuut) en de medewerkers van het Bondsbureau
  • is een teamspeler die past in een collegiaal bestuur

De KNGU staat voor open en eerlijke communicatie, waarin het geven van inhoudelijke feedback en een gevoel voor verschillende belangen en intermenselijke verhoudingen, belangrijke kenmerken zijn. De ideale kandidaat handelt zonder last en ruggespraak, is integer en beschikt over goede communicatieve eigenschappen. Betrokkenheid en professionele distantie gaan daarbij hand in hand.

Voor de portefeuille ‘governance, veilig sporten en integriteit’ zoeken wij een bestuurder met een stevige juridische en compliance achtergrond.

Voor het portefeuille ‘talentontwikkeling en topsport’ zoeken wij een bestuurder met een achtergrond in of kennis van talentontwikkeling en topsport.

Bij de selectie voor alle functies die in en namens de KNGU worden vervuld, heeft iedereen gelijke kansen en wordt geen ongeoorloofd onderscheid gemaakt naar sekse, seksuele voorkeur, religie, huidskleur, nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd of gezondheid.

KNGU bevordert diversiteit in alle geledingen.

Omdat een gevarieerde samenstelling van het bestuur gewenst is en in de statuten is vastgelegd dat het bestuur uit minimaal 30% vrouwen en 30% mannen bestaat, zoeken we voor minimaal één van de openstaande posities, een mannelijk bestuurslid.

Ben jij het bestuurslid dat we zoeken?
Pas je binnen het profiel en ben je gemotiveerd om als lid van het Bondsbestuur mee te werken aan de verdere professionalisering van de gymsport? Dan kijken we uit naar je sollicitatie. We ontvangen graag je cv met je professionele werk- en bestuurservaring, plus een persoonlijke motivatie. Omdat beelden nu eenmaal meer zeggen dan woorden, mag een schriftelijke motivatie ook aangevuld worden door een korte video.

Stuur je sollicitatie uiterlijk 22 januari 2021 in via secretariaat@kngu.nl.
Geef daarbij duidelijk aan om welke bestuursrol het gaat: ‘governance, veilig sportbestuur & integriteit’ OF ‘talentontwikkeling en topsport’.

Ter volledigheid vermelden we dat je voor deze bestuursrol – een maand binnen aanvang – een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overleggen.

Sollicitatieprocedure

De bondsbestuursleden worden door de Bondsraad benoemd op voordracht van een door de Bondsraad ingestelde tijdelijke benoemingscommissie. De benoemingscommissie bestaat uit de voorzitter van het bestuur, de directeur van de KNGU en twee leden van de Bondsraad.

De gesprekken vinden plaats in februari 2021en de benoeming van 2 nieuwe bestuursleden staat gepland in het voorjaar 2021 tijdens de eerste bondsraadsvergadering.

Vragen en contact
Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kun je contact opnemen met
Marieke van der Plas, directeur KNGU. Dat kan door een afspraak te maken via Eugenie Verkerk, via e-mailadres: verkerk@kngu.nl.

Achtergrondinformatie en -documenten
Het KNGU-Bondsbureau is gevestigd in Beekbergen. De bestuursvergaderingen vinden plaats op een centrale locatie in de omgeving van Utrecht of via een online vergaderplatform. Het Bondsbestuur vergadert officieel zes keer per jaar met elkaar, plus drie keer per jaar met de Bondsraad. Daarnaast is er een aantal bijeenkomsten met leden en vrijwilligers, en door de KNGU georganiseerde evenementen.

De KNGU onderschrijft de beginselen van het programma Goed Sportbestuur van NOC*NSF. Het directiestatuut beschrijft de rol en positie van de KNGU directie, het financieel statuut geeft toelichting op de uitgangspunten ten aanzien van het financieel beleid. Daarnaast is er een reglement voor bestuurlijk (integer) handelen. Het jaarplan, jaarverslag en andere reglementen zijn te lezen op de website.

De maximale zittingstermijn voor het bondsbestuur is onlangs aangepast naar negen jaar (drie periodes van drie jaar). Het vernieuwde rooster van aftreden geeft inzicht in de lopende en nieuwe zittingstermijnen.

Op www.dutchgymnastics.nl/KNGU is meer informatie te lezen over onder andere het productaanbod, de organisatie en actuele ontwikkelingen.

Klik hier voor meer vacatures bij de KNGU

Gegevens:

Locatie: Beekbergen

Functie groep: Sportbond

Type: vacancy

Specialiteit: Bestuur

Ref nr: 98589

Contactpersoon:

Naam:

Email:

Solliciteer